Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

м. Рубіжне
28 березня 2018 року

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»;
Місцезнаходження: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 37, офіс 3.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: Загальні збори відбудуться 30.04.2018 року об 11-00 год., за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде здійснюватись за місцем проведення річних загальних зборів з 10:20 до 10:50 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 24 квітня 2018 року.
перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати, на строк до завершення річних загальних зборів акціонерів, лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Ейхмана Л.В., члена лічильної комісії Ткаченка Д.А.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів – Сердюкову І.В., секретарем річних загальних зборів акціонерів – Ткаченка Д.А.
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах.
Проект рішення: Схвалити рішення Голови Наглядової ради Товариства від 20.02.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення №1: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки у зв’язку з відсутністю такого звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2017 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення №1: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014-2017
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2017 у зв’язку з відсутністю такого звіту.
6. Затвердження річних звітів результатів діяльності Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення №1: Затвердити річні результати діяльності Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2014-2017 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014-2017 роки у зв’язку із відсутністю фінансової звітності.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення №1: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо забезпечення господарської діяльності Товариства терміном до 30.04.2019 року, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.
Проект рішення №2: Не надавати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо забезпечення господарської діяльності Товариства.
8. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення №1: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки, у зв’язку з їх відсутністю.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за 2014-2016 роки залишити нерозподіленим. У разі наявності збитків, отриманих Товариством за 2014-2017 роки, покрити їх за рахунок нерозподіленого прибутку та/або прибутку, що отримає Товариство в майбутніх роках.
10. Внесення додаткових відомостей про органи управління Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – осіб, які обираються (призначаються) до органу управління Товариства, уповноважених представляти Товариства у правовідносинах з третіми особами, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.
Проект рішення: внести додаткові відомості про органи управління товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань осіб, які обираються (призначаються) до органу управління Товариства, уповноважених представляти Товариство у правовідносинах з третіми особами, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи – Старікова Володимира Петровича – Першого заступника директора генерального Товариства – директор технічний та Сердюкову Ірину Валеріївну.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформація про дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: http://www.lck.com.ua/uk/news-3
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, протягом робочих години (з 09:00 до 17:00) за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 37, офіс 3, а у день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор генеральний Мірошников Олександр Гаврилович.
Для участі та голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *