Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (ЕДРПОУ 13392898) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що була отримана Емітентом 22.10.2018 року, а саме:
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

№з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) – фізичної особи -власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 19.10.2018 Сидорчук Андрiй Володимирович 3052024371 66.2797 99.1883
Зміст інформації:

Повiдомлення про набуття права власностi акцiй
Приватне акцiонерне товариство “Лугцентрокуз iм. С.С. Монятовського” повiдомляє, що вiд громадянина України Сидорчука Андрiя Володимировича було отримано повiдомлення про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй ПрАТ “Лугцентрокуз iм. С.С. Монятовського”, а саме:
«На виконання вимог ст. 65, 65-2 Закону України “Про акцiонернi товариства” та керуючись Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №662 вiд 05.09.2017 р. (зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 27.09.2017 р. за №1194/31062), Я, Сидорчук Андрiй Володимирович (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв: *********, мiсце проживання: м. Київ), повiдомляю про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Приватного акцiонерного товариства “Лугцентрокуз iм. С.С. Монятовського” (iдентифiкацiйний код юридичної особи 13392898, мiсцезнаходження: 93000, Луганська обл., м. Рубiжне, вул. Володимирська, буд. 37, офiс 3) за наслiдком дарування менi акцiй.
Структура власностi особи, що набула право власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй акцiонерного товариства, та її афiлiйованих осiб (якщо станом на дату повiдомлення афiлiйованим особам належали акцiї товариства) станом на 19 жовтня 2018 року
№ з/п – 1
ПIБ фiзичної особи або повне найменування юридичної особи – Сидорчук Андрiй Володимирович
Тип особи – ФО
Тип участi у набуттi домiнуючого контрольного пакета акцiй – 1
Участь особи в товариствi, %:
пряма – 99,1883
опосередкована – 0
сукупна – 99,1883
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) особи (для юридичних осiб) – Сидорчук Андрiй Володимирович
Кiлькiсть акцiй товариства, що належали третiм особам до набуття особою домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства –
Кiлькiсть акцiй, що належали менi – громадянину України Сидорчуку Андрiю Володимировичу, до набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет – 176 304 шт. (66,2797%) простих iменних акцiй.
Кiлькiсть акцiй, що належать менi – громадянину України Сидорчуку Андрiю Володимировичу, пiсля набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет – 263 841 шт. (99,1883%) простих iменних акцiй.
Акцiї набутi мною – громадянином України Сидорчуком Андрiєм Володимировичем – безоплатно, а отже цiна акцiй не встановлювалась.
Дата набуття мною – громадянином України Сидорчуком Андрiєм Володимировичем домiнуючого контрольного пакету акцiй ПрАТ “Лугцентрокуз iм. С.С. Монятовського” 19 жовтня 2018 року.»

Дата виявлення факту несвоєчасного розкриття інформації: 02.03.2020 року.
Інформація розкрита невчасно через дію обставин непереборної сили, що підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України від 15.08.2014 № 2382 / 05-4., знаходженням працівників Емітента у відпустці без збереження заробітної плати відповідно п.18 ст.25 Закону України «Про відпустки» та з технічно-організаційних причин.
Відповідна особлива інформація емітента, була розміщена своєчасно – 23.10.2018 р. на офіційному сайті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”:

Повідомлення про набуття права власності акцій

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *