Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 03.09.2019 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані

Загальна кількість акцій – 1650

Загальна кількість голосуючих акцій – 1542

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 23.07.2019

 

Тип акцій – Акції іменні прості

Загальна кількість акцій – 264350

Загальна кількість голосуючих акцій – 263842

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 23.07.2019

ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С. С. МОНЯТОВСЬКОГО” повідомляє:

На рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ IМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО”, що вiдбулися 23.04.2019-26.04.2019 було прийнято рiшення про дострокове добровiльне припинення повноважень Сидорчука А.В., як Голови Наглядової Ради та члена наглядової ради з 26.04.2019 року. Строк перебування на посадi з 07.11.2017 року по 26.04.2019 року. Сидорчук А.В. володiє 99,768% акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Новий склад наглядової ради не призначено (не обрано). Протягом трьох мiсяцiв будуть скликанi позачерговi загальнi збори для обрання членiв наглядової ради. Повноваження Наглядової ради покладенi на Загальнi збори, а повноваження наглядової ради з пiдготовки та проведення загальних зборiв покладенi на виконавчий орган Товариства.

Report (6)

Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 23.04.2019 року

Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 23.04.2019 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1542
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17.04.2019.

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 263842
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17.04.2019.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»  23.04.2019 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1542
Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 12.03.2019

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 263842
Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 12.03.2019

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»

м. Рубіжне  28 лютого 2019 року

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»;

Місцезнаходження: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 37, офіс 3.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: Річні загальні збори відбудуться 23.04.2019 року об 11-00 год., за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде здійснюватися за місцем проведення річних загальних зборів з 10:20 до 10:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 17 квітня 2019 року.

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати, на строк до завершення річних загальних зборів акціонерів, лічильну комісію у складі однієї особи – Голови тимчасової лічильної комісії призначеної протоколом Наглядової ради Товариства від 28.02.2019 року.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів – Сердюкову І.В., секретарем річних загальних зборів акціонерів – Ткаченка Д.А.

3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах.
Проект рішення: Схвалити рішення Голови Наглядової ради Товариства від 28.02.2019 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2018 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення №1: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2018 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2018 роки у зв’язку з відсутністю такого звіту.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2018 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення №1: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014-2018
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2018 у зв’язку з відсутністю такого звіту.

6. Затвердження річних звітів результатів діяльності Товариства за 2014-2018 роки.
Проект рішення №1: Затвердити річні результати діяльності Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2014-2018 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014-2018 роки у зв’язку із відсутністю фінансової звітності.

7. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2018 роки.
Проект рішення №1: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2018 роки, у зв’язку з їх відсутністю.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014-2018 роки.
Проект рішення: Прибуток, в разі наявності, отриманий Товариством за 2014-2017 роки залишити нерозподіленим. У разі наявності збитків, отриманих Товариством за 2014-2018 роки, покрити їх за рахунок нерозподіленого прибутку та/або прибутку, що отримає Товариство в майбутніх роках.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформація про дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: http://www.lck.com.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, протягом робочих години (з 09:00 до 17:00) за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 37, офіс 3, а у день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор генеральний Мірошников Олександр Гаврилович.

Для участі та голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства).

Наглядова рада
ПрАТ «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»

Повідомлення про набуття права власності акцій

Приватне акціонерне товариство “Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського” повідомляє, що від громадянина України Сидорчука Андрія Володимировича було отримано повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ “Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського”, а саме:

«На виконання вимог ст. 65, 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” та керуючись Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №662 від 05.09.2017 р. (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.09.2017 р. за №1194/31062), Я, Сидорчук Андрій Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3052024371,  місце проживання: м. Київ), повідомляю про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства “Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського” (ідентифікаційний код юридичної особи 13392898, місцезнаходження: 93000, Луганська обл.,      м. Рубіжне, вул. Володимирська, буд. 37, офіс 3) за наслідком дарування мені акцій.

Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 19 жовтня 2018 року
№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій Участь особи в товаристві, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства
пряма опосередкована сукупна
1 Сидорчук Андрій Володимирович,

м. Київ

ФО 1 99,1883 0 99,1883 Сидорчук Андрій Володимирович, м. Київ

 

Кількість акцій, що належали мені – громадянину України Сидорчуку Андрію Володимировичу, до набуття права власності на домінуючий контрольний пакет –  176 304 шт. (66,2797%) простих іменних акцій.

Кількість акцій, що належать мені – громадянину України Сидорчуку Андрію Володимировичу, після набуття права власності на домінуючий контрольний пакет –  263 841 шт. (99,1883%) простих іменних акцій.

Акції набуті мною – громадянином України Сидорчуком Андрієм Володимировичем – безоплатно, а отже ціна акцій не встановлювалась.

Дата набуття мною – громадянином України Сидорчуком Андрієм Володимировичем домінуючого контрольного пакету акцій ПрАТ “Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського” 19 жовтня 2018 року.»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

30.04.2018 р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» було прийнято рiшення Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо забезпечення господарської діяльності Товариства терміном до 30.04.2019 року, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

м. Рубіжне
28 березня 2018 року

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»;
Місцезнаходження: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 37, офіс 3.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: Загальні збори відбудуться 30.04.2018 року об 11-00 год., за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде здійснюватись за місцем проведення річних загальних зборів з 10:20 до 10:50 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 24 квітня 2018 року.
перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати, на строк до завершення річних загальних зборів акціонерів, лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Ейхмана Л.В., члена лічильної комісії Ткаченка Д.А.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів – Сердюкову І.В., секретарем річних загальних зборів акціонерів – Ткаченка Д.А.
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах.
Проект рішення: Схвалити рішення Голови Наглядової ради Товариства від 20.02.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення №1: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки у зв’язку з відсутністю такого звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2017 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення №1: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014-2017
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2017 у зв’язку з відсутністю такого звіту.
6. Затвердження річних звітів результатів діяльності Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення №1: Затвердити річні результати діяльності Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2014-2017 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014-2017 роки у зв’язку із відсутністю фінансової звітності.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення №1: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо забезпечення господарської діяльності Товариства терміном до 30.04.2019 року, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.
Проект рішення №2: Не надавати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо забезпечення господарської діяльності Товариства.
8. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення №1: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки, у зв’язку з їх відсутністю.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за 2014-2016 роки залишити нерозподіленим. У разі наявності збитків, отриманих Товариством за 2014-2017 роки, покрити їх за рахунок нерозподіленого прибутку та/або прибутку, що отримає Товариство в майбутніх роках.
10. Внесення додаткових відомостей про органи управління Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – осіб, які обираються (призначаються) до органу управління Товариства, уповноважених представляти Товариства у правовідносинах з третіми особами, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.
Проект рішення: внести додаткові відомості про органи управління товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань осіб, які обираються (призначаються) до органу управління Товариства, уповноважених представляти Товариство у правовідносинах з третіми особами, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи – Старікова Володимира Петровича – Першого заступника директора генерального Товариства – директор технічний та Сердюкову Ірину Валеріївну.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформація про дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: http://www.lck.com.ua/uk/news-3
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, протягом робочих години (з 09:00 до 17:00) за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 37, офіс 3, а у день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор генеральний Мірошников Олександр Гаврилович.
Для участі та голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства).

ПрАТ “Лугцентрокуз ім. С. С. Монятовського” повідомляє

На позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО», що відбулось 07.11.2017 року одноголосним рішенням акціонерів достроково припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства Монятовської Л.Ф., Монятовської-Бондаренко М.С., Монятовської Ю.С., Крижанівської О.М., Соломенко Н.О. в одночас членом наглядової ради обрано Сидорчука Андрія Володимировича.

ПрАТ “Лугцентрокуз ім. С. С. Монятовського” повідомляє

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення, – 07.11.2017 р., позачергові загальні збори акціонерів. Вид – акції, тип – прості, кількість – 686 400  шт., сума цінних паперів – 3 603 500,00  грн., номінальна вартість – 5,25 грн. Спосіб їх розміщення  – приватний. Ціна розміщення – 5,25 грн., затверджена наглядовою радою на підставі ринкової вартості акцій визначеної незалежним оцінювачем. Розмір збільшення – 3 603 500,00 грн. Розміщення акцій може призвести до зміни власників значних пакетів акцій, а саме: фізичної особи, яка володіє 176304  простими акціями, що становить 66,69346% від статутного капіталу, фізичної особи, яка володіє 87537 простими акціями, що становить 33,11405% від статутного капіталу. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення – 258%. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення – 100%. Права та обов’язки акціонерів визначені в статуті Товариства. Спосіб оплати цінних паперів – здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях  шляхом безготівкового перерахування учасником розміщення на відповідний поточний рахунок Товариства. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів – залучені від розміщення акцій 3 603 500,00 грн. планується направити на оновлення основних засобів виробництва. Рішення приймалося 176 304 голосами, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Можливість конвертації цінних паперів  не передбачається.