Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

На річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО” 23.04.2020 року було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Відомості щодо правочинів: характер правочинів – забезпечення господарської діяльності Товариства терміном до 30.04.2020 року; гранична сукупна вартість правочинів – 100000 тис. грн.; вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 541996 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 11,2 %; загальна кількість голосуючих акцій – 264350 штук простих іменних акцій, 1 650 штук привілейованих іменних акцій; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 264350 штук простих іменних акцій, 1650 штук привілейованих іменних акцій; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 264350 штук простих іменних акцій; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – відсутні.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 23.04.2020 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1650
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 20.04.2020.

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 264350
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 20.04.2020.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 23.04.2020 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1650
Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 12.03.2020

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 264350
Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 12.03.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»

м. Рубіжне 11 березня 2020 року

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»;

Місцезнаходження: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 37, офіс 3.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: Річні загальні збори відбудуться 23.04.2020 року об 11-00 год., за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде здійснюватися за місцем проведення річних загальних зборів з 10:20 до 10:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 20 квітня 2020 року.

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування*) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати, на строк до завершення річних загальних зборів акціонерів, лічильну комісію у складі однієї особи – Голови тимчасової лічильної комісії призначеної рішення Директора генерального Товариства від 11.03.2020 року.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів – Сердюкову І.В., секретарем річних загальних зборів акціонерів – Ткаченка Д.А.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства
Проект рішення: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим та засвідчений печаткою Товариства.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2019 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення №1: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2019 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2019 роки у зв’язку з відсутністю такого звіту.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2019 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення №1: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014-2019
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2019 у зв’язку з відсутністю такого звіту.

6. Затвердження річних звітів результатів діяльності Товариства за 2014-2019 роки.
Проект рішення №1: Затвердити річні результати діяльності Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2014-2019 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014-2019 роки у зв’язку із відсутністю фінансової звітності.

7. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2019 роки.
Проект рішення №1: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2019 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2019 роки, у зв’язку з їх відсутністю.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014-2019 роки.
Проект рішення: Прибуток, в разі наявності, отриманий Товариством за 2014-2019 роки залишити нерозподіленим. У разі наявності збитків, отриманих Товариством за 2014-2019 роки, покрити їх за рахунок нерозподіленого прибутку та/або прибутку, що отримає Товариство в майбутніх роках.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення №1: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо забезпечення господарської діяльності Товариства терміном до 30.04.2020 року, граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
Проект рішення: Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора генерального Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформація про дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: http://www.lck.com.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, протягом робочих години (з 09:00 до 17:00) за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3, а у день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Товариства Сердюкова Ірина Валеріївна.

Для участі та голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства).

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (ЕДРПОУ 13392898) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що була отримана Емітентом 22.10.2018 року, а саме:
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

№з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) – фізичної особи -власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 19.10.2018 Сидорчук Андрiй Володимирович 3052024371 66.2797 99.1883
Зміст інформації:

Повiдомлення про набуття права власностi акцiй
Приватне акцiонерне товариство “Лугцентрокуз iм. С.С. Монятовського” повiдомляє, що вiд громадянина України Сидорчука Андрiя Володимировича було отримано повiдомлення про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй ПрАТ “Лугцентрокуз iм. С.С. Монятовського”, а саме:
«На виконання вимог ст. 65, 65-2 Закону України “Про акцiонернi товариства” та керуючись Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №662 вiд 05.09.2017 р. (зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 27.09.2017 р. за №1194/31062), Я, Сидорчук Андрiй Володимирович (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв: *********, мiсце проживання: м. Київ), повiдомляю про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Приватного акцiонерного товариства “Лугцентрокуз iм. С.С. Монятовського” (iдентифiкацiйний код юридичної особи 13392898, мiсцезнаходження: 93000, Луганська обл., м. Рубiжне, вул. Володимирська, буд. 37, офiс 3) за наслiдком дарування менi акцiй.
Структура власностi особи, що набула право власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй акцiонерного товариства, та її афiлiйованих осiб (якщо станом на дату повiдомлення афiлiйованим особам належали акцiї товариства) станом на 19 жовтня 2018 року
№ з/п – 1
ПIБ фiзичної особи або повне найменування юридичної особи – Сидорчук Андрiй Володимирович
Тип особи – ФО
Тип участi у набуттi домiнуючого контрольного пакета акцiй – 1
Участь особи в товариствi, %:
пряма – 99,1883
опосередкована – 0
сукупна – 99,1883
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) особи (для юридичних осiб) – Сидорчук Андрiй Володимирович
Кiлькiсть акцiй товариства, що належали третiм особам до набуття особою домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства –
Кiлькiсть акцiй, що належали менi – громадянину України Сидорчуку Андрiю Володимировичу, до набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет – 176 304 шт. (66,2797%) простих iменних акцiй.
Кiлькiсть акцiй, що належать менi – громадянину України Сидорчуку Андрiю Володимировичу, пiсля набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет – 263 841 шт. (99,1883%) простих iменних акцiй.
Акцiї набутi мною – громадянином України Сидорчуком Андрiєм Володимировичем – безоплатно, а отже цiна акцiй не встановлювалась.
Дата набуття мною – громадянином України Сидорчуком Андрiєм Володимировичем домiнуючого контрольного пакету акцiй ПрАТ “Лугцентрокуз iм. С.С. Монятовського” 19 жовтня 2018 року.»

Дата виявлення факту несвоєчасного розкриття інформації: 02.03.2020 року.
Інформація розкрита невчасно через дію обставин непереборної сили, що підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України від 15.08.2014 № 2382 / 05-4., знаходженням працівників Емітента у відпустці без збереження заробітної плати відповідно п.18 ст.25 Закону України «Про відпустки» та з технічно-організаційних причин.
Відповідна особлива інформація емітента, була розміщена своєчасно – 23.10.2018 р. на офіційному сайті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”:

Повідомлення про набуття права власності акцій

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (ЕДРПОУ 13392898) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації, що виникла 28.01.2020 року, а саме: інформації про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі; відомостей про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Дата самостійного виявлення факту несвоєчасного розкриття інформації: 03.02.2020 року.

Інформація розкрита невчасно з технічно-організаційних причин.

Відповідна особлива інформація емітента, була розміщена:

Своєчасно – 29.01.2020 р. на офіційному сайті  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”:

–         http://www.lck.com.ua/uk/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96/1

–         http://www.lck.com.ua/uk/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%83-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%bd/1

, та 03.02.2020 року у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку:

–           https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/24288;

– https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/vlasn_tpr/24290.

Структура власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”

 

Структура власності
 приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі (далі – Товариство), станом на ____________._____ року
№ з/п Особа, якій прямо або опосередковано належить 100% акцій Товариства Участь особи в Товаристві, % Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100% акцій Товариства** Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)
пряма опосеред-кована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРАСАНТ”, 40087878 100 0 100 ДОРОФЄЄВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 28.01.2020 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ТРАСАНТ» 40087878 99.7477 100
Зміст інформації:
Iнформацiя розкривається у вiдповiдностi до вимоги п. 4 Роздiлу ХI дiючої редакцiї Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.
Дату отримання iнформацiї – 28.01.2020 року. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ТРАСАНТ» (Iдентифiкацiйний код юридичної особи – 40087878 ) прямо набуло, внаслiдок обов’язкового безпосереднього продажу акцiй Товариства на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства». Розмiр частки акцiй до набуття – 99,7477 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; розмiр частки акцiй пiсля набуття – 100% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями – вiдсутнi. Дата, на яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто – не вiдома.

Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 14.01.2020 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1542
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 10.01.2020.

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 263842
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 10.01.2020.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (ідентифікаційний код юридичної особи: 13392898, адреса місцезнаходження 93000, Луганська область, місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3,) відповідно до вимог ч. 8 ст. 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє, що 27.12.2019 р. отримало від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”, наступного змісту:

«вих. №27/12-19 від 27.12.2019 р.
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”
93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3,
Ідентифікаційний код юридичної особи 13392898

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”
( код за ЄДРПОУ- 13392898)

З метою реалізації прав, передбачених ст.65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” та на виконання положень ст.65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», в особі директора Дорофєєва К.В., який діє на підставі Статуту (надалі – ТОВ «ФК «ТРАСАНТ», заявник Вимоги або Заявник), що є власником домінуючого контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (надалі – ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” або Товариство, ідентифікаційний код: 13392898, адреса місцезнаходження: 93000, Луганська область, місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3), надсилає цю публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства (надалі – “Публічна безвідклична вимога” або “Вимога”).

Інформація відповідно до частини восьмої ст.65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”:

1. Відомості про заявника Вимоги та його афілійованих осіб, що набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій:

1) інформація про заявника Вимоги – власника домінуючого контрольного пакета акцій:
Повне найменування відповідно до установчих документів:
– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ»

Код за ЄДРПОУ:
– 40087878

Місцезнаходження:
– 01042, м. Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 39, офіс 12.

Афілійовані до Заявника особи, що набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій:
– афілійовані до Заявника особи відсутні.

2) кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства:

Після набуття домінуючого контрольного пакета акцій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» належить (пряме володіння):
– 263 801 штук простих іменних акцій, що становить 99,173308% частки у статутному капіталі Товариства,
– 1 528 штук привілейованих іменних акцій, що становить 0,574436% частки у статутному капіталі Товариства;

Опосередковано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» акції Товариства не належать;

3) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи:

повне найменування:
– АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»;

місцезнаходження:
– 01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

код за ЄДРПОУ:
– 23494714;

реквізити рахунку у цінних паперах:
– 300780-UA40003928;

4) контактні дані:

контактні особи:
– представник по довіреності – Левенков Андрій Сергійович;

телефон/факс:
– +380(095)113-46-50;

електронна пошта:
– fk-trasant@ukr.net;

адреса для листування:
– 01042, м. Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 39, офіс 12;

5) дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства:
– 04.10.2019 року.

2. Відомості про:

заявника Вимоги – уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій:
– уповноважена особа відсутня;

кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій:
– особи, що діяли спільно із Заявником відсутні;

кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно):
– афілійовані особи щодо Заявника та афілійовані особи щодо осіб які діяли спільно із Заявником відсутні;

3. Відомості про акціонерне товариство:
1) повне найменування відповідно до установчих документів:
– ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”

2) код за ЄДРПОУ:
– 13392898;

3) місцезнаходження:
– 93000, Луганська область, місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3;

4) номінальна вартість однієї простої акції товариства:
– 5,25 грн.

5) загальна кількість простих акцій товариства:
– 264 350 штук;

6) код ISIN випуску простих акцій товариства:
– UA4000083554;

7) номінальна вартість однієї привілейованої акції товариства:
– 5,25 грн.

8) загальна кількість привілейованих акцій товариства:
– 1 650 штук;

9) код ISIN випуску привілейованих акцій товариства:
– UA4000083562;

4. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника Вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

1) повне найменування депозитарної установи;
– АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»;

2) місцезнаходження депозитарної установи;
– 01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи;
– 23494714;

4) реквізити рахунку у цінних паперах;
– 300780-UA40003928;

5) власник рахунку у цінних паперах.
– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ»;

5. Відомості про ціну придбання акцій, а також порядок визначення такої ціни:

1) Ціна придбання акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” становить:
– 13,65 (тринадцять гривень 65 коп.) гривень без ПДВ за одну просту іменну акцію Товариства.
– 13,65 (тринадцять гривень 65 коп.) гривень без ПДВ за одну привілейовану іменну акцію Товариства.

2) Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

3) Визначення ціни придбання акцій здійснюється згідно із порядком встановленому ч.5 ст.65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”. Ціна придбання акцій визначалась, як найбільша з таких:
–ринкова вартість визначена суб’єктом оціночної діяльності – ПП “Енергомакс” відповідно до статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства”, за станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та затверджена рішенням позачергових загальних зборами акціонерів Товариства, які відбулися 14.11.2019-15.11.2019. Визначена суб’єктом оціночної діяльності – ПП “Енергомакс” ринкова вартість акцій складає:
– 13,65 (тринадцять гривень 65 коп.) гривень без ПДВ за одну просту іменну акцію Товариства,
– 13,65 (тринадцять гривень 65 коп.) гривень без ПДВ за одну привілейовану іменну акцію Товариства;

– найвища ціна, за якою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» придбало акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, становить:
– 6,30 (шість гривень 30 коп.) гривень без ПДВ за одну просту іменну акцію Товариства,
– 6,30 (шість гривень 30 коп.) гривень без ПДВ за одну привілейовану іменну акцію Товариства ;

– найвища ціна, за якою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – такого придбання не відбувалось.

6. Відомості про банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу):

1) повне найменування банківської установи:
– АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»;

2) місцезнаходження банківської установи:
– 01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

3) код за ЄДРПОУ банківської установи:
– 23494714;

7. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою:

1) порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника:
– розміщує Вимогу на своєму веб-сайті;
– розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
– надсилає засвідчену Товариством копію Вимоги разом із засвідченою Товариством копією договору, укладеного між Заявником та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, наступного робочого дня з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії Вимоги:
– встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства;
– надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції Товариства, копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);
– розміщує Вимогу на своєму веб-сайті.

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його Товариству.

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги. Товариство зобов’язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію надісланої Вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка.

Товариство протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомляє про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

2) порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги:

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії Вимоги разом із засвідченою Товариством копією договору, укладеного між Заявником та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та розпорядженням на складання реєстру власників простих іменних цінних паперів Товариства складає перелік акціонерів Товариства (реєстр/перелік власників іменних цінних паперів) станом на дату операційного дня, наступну за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання відповідного розпорядження Товариства, та направляє зазначений перелік/реєстр Товариству за способом отримання реєстру, вказаним Товариством в розпорядженні на складання реєстру власників простих іменних цінних паперів Товариства.

3) строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів складає список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надає такий список АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – АТ «АЛЬФА-БАНК»). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації відповідно до частин десятої та дванадцятої статті 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” та забезпечення встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої статті 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” (за необхідності) Заявник переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум АТ «АЛЬФА-БАНК», в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), та інформує про це Товариство.

Перерахування всього обсягу грошових сум у зазначеному порядку є належним виконанням Заявником зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

АТ «АЛЬФА-БАНК» протягом трьох років здійснює перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в робочі дні та робочий час у відділеннях АТ «АЛЬФА-БАНК», згідно такого переліку:
– Київське №1, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 4А
– Київське №39 м. Київ, вул. Василя Липківського, 39

Підставою для виплати коштів акціонерам є звернення акціонера до АТ «АЛЬФА-БАНК» з вимогою про виплату коштів.

АТ «АЛЬФА-БАНК» здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення акціонера/представника акціонера у випадках, передбачених законодавством з питань здійснення фінансового моніторингу. АТ «АЛЬФА-БАНК» здійснює перевірку наявності у акціонера/представника акціонера права на одержання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) на підставі даних списку осіб, у яких придбаваються акції, наданого Товариством, або на підставі інших документів, що підтверджують існування цього права, та на підставі інформації списку про обтяження акцій, які придбаваються.

У випадку виявлення АТ «АЛЬФА-БАНК» розбіжностей щодо даних акціонера (найменування/прізвище, ім’я по батькові (за наявності) акціонера, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податку) між зазначеними в списку осіб, у яких придбаваються акції, та в документах, пред’явлених акціонером, виплата коштів акціонеру здійснюється після надання акціонером додаткових документів, які підтверджують зміну його даних. У випадку виявлення АТ “«АЛЬФА-БАНК» інформації відповідно до списку щодо обтяження акцій акціонера, які придбаваються, виплата коштів такому акціонеру відбувається після зняття обтяження на право вимоги до АТ «АЛЬФА-БАНК» з виплати коштів (або їх частини) з рахунку умовного зберігання (ескроу) у встановленому чинним законодавством України порядку.

У разі встановлення особи акціонера/представника акціонера та підтвердження наявності у акціонера/представника акціонера права на одержання коштів, АТ «АЛЬФА-БАНК» здійснює перерахування/виплату коштів акціонеру/представнику акціонера впродовж одного банківського дня з моменту звернення акціонера/представника акціонера до АТ «АЛЬФА-БАНК» з вимогою про виплату шляхом безготівкового переказу коштів на зазначений акціонером/представником акціонера банківський рахунок або шляхом виплати коштів готівкою в касах АТ «АЛЬФА-БАНК».

4) порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Замовником в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої статті 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”, та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої статті 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”, у разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги.

5) порядок та форма оплати акцій:

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, складеним відповідно до ст.65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, – також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність), АТ «АЛЬФА-БАНК» здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

6) порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги:

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник. АТ «АЛЬФА-БАНК» не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Товариства, пов’язані з виконанням вимог законодавства щодо обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із доданими оригіналами або засвідченими копіями документів, що підтверджують зазначені витрати.

Контактний телефон для зворотних зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї Вимоги:
представник по довіреності – Левенков Андрій Сергійович,
телефон/факс: +380(095)113-46-50;
електронна пошта: fk-trasant@ukr.net;
адреса для листування: 01042, м. Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 39, офіс 12.

Директор
ТОВ “ФК “ТРАСАНТ” _______________ К.В. Дорофєєв
М.П.
»

Дата відправлення засвідченої копії Публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів – 28 грудня 2019 року.

ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ
ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”

Публічна безвідклична вимога