ПрАТ “Лугцентрокуз ім. С. С. Монятовського” повідомляє

07.11.2017р. позачерговими загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства “Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського” було прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення товариством значних правочинів.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:
характер правочинів: забезпечення господарської діяльності товариства;
Загальна кількість голосуючих акцій: 263842;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 176304;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення: 176304;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення: 0.

Офіційно

До уваги акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського»!

Акціонер, який володіє 66,2797 відсотками простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» (ідентифікаційний код юридичної особи – 13392898, місцезнаходження: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 128-Н) (надалі по тексту – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 листопада 2017 року о 14-00 год. за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Острівська, 95, 2-й поверх, малий зал.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати, на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів, лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Лець Ю.В., членів лічильної комісії Петрика Є.О. та Мігулько О.О.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення : Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів – Сердюкову І.В., секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – Ткаченко Д.А.
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: Схвалити рішення акціонера від 28.09.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення 1: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення 2: Не затверджувати звіт виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки, у зв’язку з його відсутністю.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2016 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014-2016 роки.
6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014-2016 роки.
Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2014-2016 роки.
7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Монятовської Л.Ф., Монятовської-Бондаренко М.С., Монятовської Ю.С., Крижанівської О.М., Соломенко Ніни О.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 1 (одного) члена.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
10. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Стоянової І.В. та Невзорової О.П.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо забезпечення господарської діяльності Товариства терміном до 29.10.2018 року, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.
13. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки.
Проект рішення 1: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки.
Проект рішення 2: Не затверджувати звіти та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки, у зв’язку з їх відсутністю.
14. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014-2016 роки.
Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за 2014-2016 роки залишити нерозподіленим. У разі наявності збитків, отриманих Товариством за 2014-2016 роки, покрити їх за рахунок нерозподіленого прибутку та/або прибутку, що отримає Товариство в майбутніх роках.
15. Зміна місцезнаходження Товариства.
Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства на м. Могилів-Подільський Вінницької області, вулиця Василя Стуса, 65
16. Скасування рішень, прийнятих 16.05.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства з питань 9, 10 та 11 порядку денного.
Проект рішення: Скасувати рішення, прийняті 16.05.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства з питань 9, 10 та 11 порядку денного загальних зборів.
17. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Проект рішення: Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 686 400 шт. існуючої номінальної вартості 5,25 грн., загальною номінальною вартістю 3 603 500,00 грн. за рахунок додаткових внесків.
18. Прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).
3. Розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед акціонерів Товариства.
19. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій.
1. Визначити уповноваженим органом Наглядову Раду Товариства, якому надаються повноваження щодо:
залучення до розміщення андерайтера;
внесення змін до проспекту емісії акцій;
прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
затвердження результатів приватного розміщення акцій;
затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
2. Визначити уповноваженою особою Голову Наглядової ради Товариства, якому надаються повноваження:
проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
20. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Сердюкову І.В. підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову наглядової ради Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції із правом доручення проведення реєстрації третій особі.
21. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про генерального директора Товариства» шляхом затвердження їх у новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://www.lck.com.ua.
Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбудеться 30 жовтня 2017 року з 13.20 до 13.50 за місцем проведення позачергових загальних зборів Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 24 жовтня 2017 року.
Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні робочі години за адресою: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 128-Н, кімната 1, а у день проведення позачергових загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор генеральний Мирошніков Олександр Гаврилович, а також представник акціонера Лець Юлія Вікторівна.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть надсилати за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 128-Н.

Довідки за телефоном: +38 063-885-57-11

Акціонер, який володіє 66,2797 відсотками простих іменних акцій Товариства

Сидорчук А.В.

ВІДОМОСТІ про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа” Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 18.09.17 Фізична особа 33,3880% 0,0000%
2 18.09.17 Фізична особа 32,8767% 0,0000%
3 18.09.17 Фізична особа 0,0150% 66,2797%

Зміст інформації: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» (далі — Товариство), повідомляє, що 18.09.2017 року від акцiонера — фiзичної особи було отримано повiдомлення про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Пакет власника акцiй — фiзичної особи збiльшився з 40 штук голосуючих акцій, що становило 0,0150 % до 176 304 штук акцій, що становить 66,2797 % голосуючих акцій. Пiдставою змiни пакету акцiй акцiонера — фiзичної особи є набуття акцій акцій на підставі договору дарування.

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.