Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 14.11.2019 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані

Загальна кількість акцій – 1650

Загальна кількість голосуючих акцій – 1542

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 11.11.2019.

 

Тип акцій – Акції іменні прості

Загальна кількість акцій – 264350

Загальна кількість голосуючих акцій – 263842

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 11.11.2019.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 14.11.2019 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані

Загальна кількість акцій – 1650

Загальна кількість голосуючих акцій – 1542

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 29.10.2019

 

Тип акцій – Акції іменні прості

Загальна кількість акцій – 264350

Загальна кількість голосуючих акцій – 263842

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 29.10.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»

м. Рубіжне                                                                                25 жовтня 2019 року

 

В порядку ч. 5 ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, було прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» (далі Товариство) з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, так як цього вимагають інтереси Товариства.

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»;

Місцезнаходження: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: позачергові загальні збори відбудуться 14.11.2019 року об 11-00 год., за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:  Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах буде здійснюватися за місцем проведення позачергових загальних зборів з 10:20 до 10:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 11 жовтня 2019 року.

перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати, на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів, лічильну комісію у складі – Голови лічильної комісії – Ейхмана Л.В., членів комісії: Косорукової Н.М., Риндіна Д.І.

 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів – Сердюкову І.В., секретарем позачергових  загальних зборів акціонерів – Ткаченка Д.А.

 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства

Проект рішення: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим та засвідчений печаткою Товариства.

 4. Про залучення суб’єкта оціночної діяльності для визначення ринкової ціни акцій Товариства.

Проект рішення:

Для визначення ринкової ціни акцій Товариства залучити суб’єкт оціночної діяльності – ПП “Енергомакс” (ідентифікаційний код юридичної особи: 31237977, місцезнаходження: 03042, м. Київ, вул. В. Стуса, буд. 23/9, кім. 16, Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №528/18 виданий Фондом державного майна України 25.06.2018 року). 

 5. Затвердити ринкову вартість простих іменних акцій Товариства.

Проект рішення: затвердити ринкову вартість – однієї простої іменної акції Товариства, в розмірі який було визначено суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону України «Про акціонерні товариства», згідно наданого звіту.

 6. Затвердити ринкову вартість привілейованих іменних акцій Товариства.

Проект рішення: затвердити ринкову вартість – однієї привілейованої іменної акції Товариства, в розмірі який було визначено суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону України «Про акціонерні товариства», згідно наданого звіту.

 7. Повідомлення про прийняте рішення.

Проект рішення: Доручити виконавчому органу Товариства повідомити про затверджену ринкову вартість акцій Товариства, у відповідності до встановлених норм діючого законодавства.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформація про дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: http://www.lck.com.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, протягом робочих години (з 09:00 до 17:00) за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3, а у день проведення позачергових загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Товариства Сердюкова Ірина Валеріївна.

Для участі та голосування у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства  (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства).

ВІДОМОСТІ Про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

 

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 25.10.2019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» 40087878 0,5744% 99,7477 %
Зміст інформації:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”  25.10.2019 року отримало по пошті повідомлення від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ»  від 04.10.2019 р. про набуття домінуючого контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”  (код ЄДРПОУ 13392898)

03 жовтня 2019 року за наслідками підписання договору про задоволення вимог заставодержателя №БВ-190918-0001 від 18 вересня 2019 року, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40087878) набуло домінуючий контрольний пакет акцій Товариства.

Дата набуття домінуючого контрольного пакету акцій Товариства – 03 жовтня 2019 року.

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дата набуття такого пакета – 6 грн. 30 коп.

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій – 1 528 штук привілейованих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 0,5744% частки у статутному капіталі Товариства

Розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій – 263 801 штук простих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 99,1733% частки у статутному капіталі Товариства, та 1 528 штук привілейованих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 0,5744% частки у статутному капіталі Товариства.

Інформація про розмір частки (у відсотках) в загальній кількості голосуючих акцій невідома.

Відсутні особи, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898) відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”  25.10.2019 року отримало по пошті повідомлення від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”  (код ЄДРПОУ 13392898) відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». (вих. №04/10-19-2 від 04.10.2019 р.)

Повідомлення має наступний зміст:

«

вих. №04/10-19-2 від 04.10.2019 р.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

01010, м. Київ, вул. Московська, 8

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” 

93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3,

Ідентифікаційний код юридичної особи 13392898

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ

про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій,

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”  (код ЄДРПОУ 13392898)

відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ЄДРПОУ 40087878) повідомляє про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”  (код ЄДРПОУ 13392898) (надалі Товариство).

Кількість акцій Товариства, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ЄДРПОУ 40087878)  та його афілійованим особам на дату подання повідомлення становить: 263 801 штук простих іменних акцій у бездокументальній формі (номінальна вартість 5,25 грн за 1 штуку), що становить 99,1733% частки у статутному капіталі Товариства, та 1 528 штук привілейованих іменних акцій у бездокументальній формі (номінальна вартість 5,25 грн за 1 штуку), що становить 0,5744% частки у статутному капіталі Товариства.

 

1 Кількість акцій товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ЄДРПОУ 40087878)

01042, м. Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 39, офіс 12.

1 528 (одна тисяча п’ятсот двадцять вісім) штук привілейованих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 0,5744% частки у статутному капіталі Товариства.

 

2 Структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) Додається
3 Найвища ціна акції, за якою власник домінуючого контрольного пакета, його афілійовані придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття 6 (шість)  грн. 30 (тридцять) копійок за одну акцію.

 

 

4 найвища ціна, за якою власник домінуючого контрольного пакета, його афілійовані особи опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи  
5 Дату набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства  03 жовтня 2019 року
6 Інформація про депозитарну установу(повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), в якій відкрито рахунок у цінних паперах мажоритарного акціонера АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”

( Ідентифікаційний код юридичної особи 14282829)

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4

 

 

Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 04 жовтня 2019 року
№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій Участь особи в товаристві, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства
пряма опосередкована сукупна
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ»

(ЄДРПОУ 40087878)

ЮО 1 99,1733 0 99,1733 ДОРОФЄЄВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 91025, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, ВУЛИЦЯ МОЧАЛОВА, БУДИНОК 61.  

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

 

 

Директор

ТОВ “ФК “ТРАСАНТ”                                                                                К.В. Дорофєєв

М.П.

»

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” 25.10.2019 року отримало по пошті повідомлення від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898) (вих. №04/10-19-1 від 04.10.2019 р.)

Повідомлення має наступний зміст:

«
вих. №04/10-19-1 від 04.10.2019 р.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
01010, м. Київ, вул. Московська, 8

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”
93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3,
Ідентифікаційний код юридичної особи 13392898

ПОВІДОМЛЕННЯ
про набуття права власності на контрольний пакет акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898)

Керуючись статтею 65 / статтею 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», код ЄДРПОУ 40087878, (надалі – «Товариство»), повідомляє про те, що
03 жовтня 2019 року за наслідками підписання договору про задоволення вимог заставодержателя №БВ-190918-0001 від 18 вересня 2019 року, набуло одночасно контрольний, значний контрольний і домінуючий контрольний пакет акцій Товариства.
Дата набуття контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакету акцій Товариства – 03 жовтня 2019 року.
Кількість акцій товариства, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ЄДРПОУ 40087878) та його афілійованим особам на дату подання повідомлення становить: 263 801 штук простих іменних акцій у бездокументальній формі (номінальна вартість 5,25 грн за 1 штуку), що становить 99,1733% частки у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898), та 1 528 штук привілейованих іменних акцій у бездокументальній формі (номінальна вартість 5,25 грн за 1 штуку), що становить 0,5744% частки у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898).
Найвищу ціну, за якою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», код ЄДРПОУ 40087878 придбавало акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття – 6 (шість) грн. 30 (тридцять) копійок за одну акцію.

Директор
ТОВ “ФК “ТРАСАНТ” К.В. Дорофєєв
М.П.
»

ПОВІДОМЛЕННЯ про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” 25.10.2019 року отримало по пошті повідомлення від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898) (вих. №18/09-19 від 18.09.2019 р.)

Повідомлення має наступний зміст:
«
вих. №18/09-19 від 18.09.2019 р.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
01010, м. Київ, вул. Московська, 8

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”
93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3,
Ідентифікаційний код юридичної особи 13392898

ПОВІДОМЛЕННЯ
про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакету ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898)

Відповідно до ч.1 ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ЄДРПОУ 40087878) повідомляє про укладення 18.09.2019 року договору про задоволення вимог заставодержателя №БВ-190918-0001.
За наслідками виконання даного договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ЄДРПОУ 40087878) стане власником домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898) (надалі Товариство) у розмірі 263 801 штук простих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 99,1733% частки у статутному капіталі Товариства, та у розмірі 1 528 штук привілейованих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 0,5744% частки у статутному капіталі Товариства.

Директор
ТОВ “ФК “ТРАСАНТ” К.В. Дорофєєв
»

ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С. С. МОНЯТОВСЬКОГО” повідомляє:

На позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ IМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО”, що відбулися 03.09.2019-04.09.2019 було включно в органи управління Товариства – посаду начальника юридичного відділу, на яку було призначено – Сердюкову Ірину Валеріївну, яка володіє 0,0 % акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Сердюкова І.В обіймала посаду начальника юридичного відділу.

Report (2)

Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 03.09.2019 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1542
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28.08.2019.

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 263842
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28.08.2019.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 03.09.2019 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані

Загальна кількість акцій – 1650

Загальна кількість голосуючих акцій – 1542

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 23.07.2019

 

Тип акцій – Акції іменні прості

Загальна кількість акцій – 264350

Загальна кількість голосуючих акцій – 263842

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 23.07.2019