ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ для всіх акціонерів – власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” , ( код за ЄДРПОУ- 13392898) про придбання належних їм акцій (оферта)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ: 13392898) повідомляє, що 26.11.2019 отримало від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” про придбання належних їм акцій (оферту), та у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», розміщує наступну інформацію:

«
вих. №19/11-19 від 19.11.2019 р.

Директору генеральному
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”
93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3,
Ідентифікаційний код юридичної особи 13392898

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
01010, м. Київ, вул. Московська, 8

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
для всіх акціонерів – власників акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” ,
( код за ЄДРПОУ- 13392898)
про придбання належних їм акцій (оферта)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», в особі директора Дорофєєва К.В., який діє на підставі Статуту, яке є власником домінуючого/контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (надалі – Товариство): 263 801 штук простих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 99,1733% частки у статутному капіталі Товариства, та 1 528 штук привілейованих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 0,5744% частки у статутному капіталі Товариства, у відповідності до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» направляє публічну безвідкличну пропозицію для всіх кціонерів – власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” про придбання належних їм акцій (оферту):

1. Відомості про власника контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” :
Наименованная: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ»
Код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 40087878
Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 39, офіс 12.
Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ»:
– 263 801 штук простих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 99,1733% частки у статутному капіталі Товариства,
– 1 528 штук привілейованих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 0,5744% частки у статутному капіталі Товариства.
Контактні данні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ»: +380(095)113-46-50, Левенков Андрій Сергійович (представник по довіреності)
Особи, що діють спільно та афілійовані особи щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» – відсутні.
2. Відповідальна особа, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно (у розумінні п.2 ч.5 ст. 65 Закону України “Про акціонерні товариства”) – відсутня. Власником контрольного пакету акцій є одна особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ».
3. Відомості про акції, що придбаваються. Ціна придбання акцій та порядок її визначення.
3.1. Придбаваються:
– прості іменні акції у бездокументальній формі випущені Товариством.
– привілейовані іменні акції у бездокументальній формі випущені Товариством.
3.2. Ціна придбання акцій:
– 13,65 (тринадцять гривень 65 коп.) гривень без ПДВ за одну просту іменну акцію Товариства.
– 13,65 (тринадцять гривень 65 коп.) гривень без ПДВ за одну привілейовану іменну акцію Товариства.
3.3. Відповідно до абз.5 ч.3 ст. 65 Закону України “Про акціонерні товариства” ціна придбання визначалась згідно ч.5 ст.65-2 зазначеного закону найбільшою з таких:
– ринкова вартість визначена суб’єктом оціночної діяльності – ПП “Енергомакс” відповідно до статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства”, за станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та затверджена рішенням позачергових загальних зборами акціонерів Товариства, які відбулися 14.11.2019-15.11.2019. Визначена суб’єктом оціночної діяльності – ПП “Енергомакс” ринкова вартість акцій складає:
– 13,65 (тринадцять гривень 65 коп.) гривень без ПДВ за одну просту іменну акцію Товариства,
– 13,65 (тринадцять гривень 65 коп.) гривень без ПДВ за одну привілейовану іменну акцію Товариства;
– найвища ціна, за якою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» придбало акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, становить
– 6,30 (шість гривень 30 коп.) гривень без ПДВ за одну просту іменну акцію Товариства,
– 6,30 (шість гривень 30 коп.) гривень без ПДВ за одну привілейовану іменну акцію Товариства ;
– найвища ціна, за якою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – такого придбання не відбувалось.
4. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій (відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України “Про акціонерні товариства”) та порядок прийняття цієї пропозиції (Оферти).
4.1. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України “Про акціонерні товариства”: протягом 10 (десять) робочих днів з дати надходження Оферти. Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата нормативних строків пересилання поштових відправлень, визначених Наказом Міністерства Інфраструктури України «Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень» № 958 від 21.11.2018 року.
4.2. Свою згоду на продаж акцій Товариства (прийняття пропозиції про придбання акцій) власникам акцій (акціонерам) надсилати на адресу власника контрольного пакету акцій – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ»: 01042, м. Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 39, офіс 12. або поштову адресу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3. Згода має містити наступні дані про акціонера: прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб; повне найменування, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента), місце проживання (місцезнаходження); номер контактного телефону; кількість акцій Товариства, що належать такому акціонеру; банківські (платіжні) реквізити, на які будуть перераховуватись кошти за акції.
Надсилаючи Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій, акціонер підтверджує, що йому зрозумілі порядок та строки дій акціонера при реалізації цієї Оферти.
5. Порядок укладення договорів та оплати акцій, що придбаваються.
5.1. Оплата акцій буде здійснюватися після укладання договору купівлі-продажу цінних паперів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» з особою (акціонером), яка прийняла пропозицію про придбання акцій. Відповідно до ст.208 Цивільного кодексу України та ч.8 ст.17 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп. 4.1. п. 4. Оферти строку особа, яка придбала контрольний пакет акцій товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» та акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій мають укласти договір купівлі-продажу акцій з обов’язковим залученням торговця цінними паперами.
5.2. Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення, зазначеного в пп. 4.1. п. 4. Оферти, строку: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в Оферті ціни придбання на підставі укладеного з цими акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський (картковий) рахунок, зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій. Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій права власності на його акції. При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій особи, яка придбала контрольний пакет акцій, торговця цінними паперами та акціонера здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
6. Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються: оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті – гривні.

ДОДАТКОВА ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ:
Для укладання договору купівлі-продажу акцій, акціонеру, який прийняв пропозицію про придбання акцій, потрібно:
– мати укладений з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на його акції Товариства;
– актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку в цінних паперах;
– отримати виписку про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції Товариства;
– отримати довідку з банку про наявність банківського рахунку та реквізитів для зарахування коштів за договором купівлі-продажу акцій;
– особисто надати торговцю цінними паперами документи, що посвідчують особу, та інформацію, необхідну йому як суб’єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
– у разі необхідності укладання договору купівлі-продажу акцій представником акціонера, повноваження такого представника повинні бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства України.
Порушення акціонером строку повідомлення про прийняття пропозиції про придбання у нього акцій, який визначено пп. 4.1. п. 4. цієї Оферти, не укладання акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій, договору купівлі-продажу акцій протягом вищезазначеного у цій Оферті строку, звільняє особу, яка придбала контрольний пакет акцій, від обов’язку щодо сплати вартості акцій такому акціонеру. Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання торговцю цінними паперами документів, необхідних йому для здійснення первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову торговця цінними паперами від укладення зазначеного договору, та звільняє власника контрольного пакета акцій від виконання його обов’язків, встановлених ч. 8 ст. 65 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Прийняття цієї пропозиції (Оферти) є виключно правом, а не обов’язком акціонера.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» отримало інформацію про ціну придбання акцій Товариства 19.11.2019 року.

Директор
ТОВ “ФК “ТРАСАНТ” К.В. Дорофєєв
М.П.
»

ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ
ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *