Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 28.01.2020 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ТРАСАНТ» 40087878 99.7477 100
Зміст інформації:
Iнформацiя розкривається у вiдповiдностi до вимоги п. 4 Роздiлу ХI дiючої редакцiї Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826.
Дату отримання iнформацiї – 28.01.2020 року. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ТРАСАНТ» (Iдентифiкацiйний код юридичної особи – 40087878 ) прямо набуло, внаслiдок обов’язкового безпосереднього продажу акцiй Товариства на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства». Розмiр частки акцiй до набуття – 99,7477 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; розмiр частки акцiй пiсля набуття – 100% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями – вiдсутнi. Дата, на яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто – не вiдома.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *