Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 15.09.2020 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1650
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 10.09.2020.

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 264350
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 10.09.2020.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 15.09.2020 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1650
Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 22.07.2020

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 264350
Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 22.07.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»

м. Рубіжне 20 липня 2020 року

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»;

Місцезнаходження: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: позачергові загальні збори відбудуться 15 вересня 2020 року об 11-00 год., за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах буде здійснюватися за місцем проведення позачергових загальних зборів з 10:20 до 10:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 10 вересня 2020 року.

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування*) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати, на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів, лічильну комісію у складі однієї особи – Голови лічильної комісії Косорукової Н.М.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів – Сердюкову І.В., секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – Ткаченка Д.А.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства
Проект рішення: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим та засвідчений печаткою Товариства.

4. Обрання членів наглядової ради Товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

5. Надання повноважень на вчинення дій від імені Товариства без довіреності.
Проект рішення: Надати начальнику юридичного відділу Товариства Сердюковій Ірині Валеріївні повноваження на вчинення дій від імені Товариства без довіреності, згідно додатку, який є невід’ємною частиною протоколу.
Повноваження надаються строком до 15 вересня 2021 року, з правом передоручення третім особам.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформація про дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: http://www.lck.com.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, протягом робочих години (з 09:00 до 17:00) за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3, а у день проведення позачергових загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Товариства Сердюкова Ірина Валеріївна.

Для участі та голосування у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

На річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО” 23.04.2020 року було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Відомості щодо правочинів: характер правочинів – забезпечення господарської діяльності Товариства терміном до 30.04.2020 року; гранична сукупна вартість правочинів – 100000 тис. грн.; вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 541996 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 11,2 %; загальна кількість голосуючих акцій – 264350 штук простих іменних акцій, 1 650 штук привілейованих іменних акцій; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 264350 штук простих іменних акцій, 1650 штук привілейованих іменних акцій; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 264350 штук простих іменних акцій; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – відсутні.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 23.04.2020 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1650
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 20.04.2020.

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 264350
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 20.04.2020.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 23.04.2020 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1650
Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 12.03.2020

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 264350
Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 12.03.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»

м. Рубіжне 11 березня 2020 року

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»;

Місцезнаходження: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 37, офіс 3.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: Річні загальні збори відбудуться 23.04.2020 року об 11-00 год., за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде здійснюватися за місцем проведення річних загальних зборів з 10:20 до 10:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 20 квітня 2020 року.

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування*) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати, на строк до завершення річних загальних зборів акціонерів, лічильну комісію у складі однієї особи – Голови тимчасової лічильної комісії призначеної рішення Директора генерального Товариства від 11.03.2020 року.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів – Сердюкову І.В., секретарем річних загальних зборів акціонерів – Ткаченка Д.А.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства
Проект рішення: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим та засвідчений печаткою Товариства.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2019 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення №1: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2019 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2019 роки у зв’язку з відсутністю такого звіту.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2019 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення №1: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014-2019
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2019 у зв’язку з відсутністю такого звіту.

6. Затвердження річних звітів результатів діяльності Товариства за 2014-2019 роки.
Проект рішення №1: Затвердити річні результати діяльності Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2014-2019 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014-2019 роки у зв’язку із відсутністю фінансової звітності.

7. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2019 роки.
Проект рішення №1: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2019 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2019 роки, у зв’язку з їх відсутністю.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014-2019 роки.
Проект рішення: Прибуток, в разі наявності, отриманий Товариством за 2014-2019 роки залишити нерозподіленим. У разі наявності збитків, отриманих Товариством за 2014-2019 роки, покрити їх за рахунок нерозподіленого прибутку та/або прибутку, що отримає Товариство в майбутніх роках.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення №1: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо забезпечення господарської діяльності Товариства терміном до 30.04.2020 року, граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
Проект рішення: Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора генерального Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформація про дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: http://www.lck.com.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, протягом робочих години (з 09:00 до 17:00) за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3, а у день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Товариства Сердюкова Ірина Валеріївна.

Для участі та голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства).

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (ЕДРПОУ 13392898) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що була отримана Емітентом 22.10.2018 року, а саме:
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

№з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) – фізичної особи -власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 19.10.2018 Сидорчук Андрiй Володимирович 3052024371 66.2797 99.1883
Зміст інформації:

Повiдомлення про набуття права власностi акцiй
Приватне акцiонерне товариство “Лугцентрокуз iм. С.С. Монятовського” повiдомляє, що вiд громадянина України Сидорчука Андрiя Володимировича було отримано повiдомлення про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй ПрАТ “Лугцентрокуз iм. С.С. Монятовського”, а саме:
«На виконання вимог ст. 65, 65-2 Закону України “Про акцiонернi товариства” та керуючись Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №662 вiд 05.09.2017 р. (зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 27.09.2017 р. за №1194/31062), Я, Сидорчук Андрiй Володимирович (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв: *********, мiсце проживання: м. Київ), повiдомляю про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй Приватного акцiонерного товариства “Лугцентрокуз iм. С.С. Монятовського” (iдентифiкацiйний код юридичної особи 13392898, мiсцезнаходження: 93000, Луганська обл., м. Рубiжне, вул. Володимирська, буд. 37, офiс 3) за наслiдком дарування менi акцiй.
Структура власностi особи, що набула право власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй акцiонерного товариства, та її афiлiйованих осiб (якщо станом на дату повiдомлення афiлiйованим особам належали акцiї товариства) станом на 19 жовтня 2018 року
№ з/п – 1
ПIБ фiзичної особи або повне найменування юридичної особи – Сидорчук Андрiй Володимирович
Тип особи – ФО
Тип участi у набуттi домiнуючого контрольного пакета акцiй – 1
Участь особи в товариствi, %:
пряма – 99,1883
опосередкована – 0
сукупна – 99,1883
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) особи (для юридичних осiб) – Сидорчук Андрiй Володимирович
Кiлькiсть акцiй товариства, що належали третiм особам до набуття особою домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства –
Кiлькiсть акцiй, що належали менi – громадянину України Сидорчуку Андрiю Володимировичу, до набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет – 176 304 шт. (66,2797%) простих iменних акцiй.
Кiлькiсть акцiй, що належать менi – громадянину України Сидорчуку Андрiю Володимировичу, пiсля набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет – 263 841 шт. (99,1883%) простих iменних акцiй.
Акцiї набутi мною – громадянином України Сидорчуком Андрiєм Володимировичем – безоплатно, а отже цiна акцiй не встановлювалась.
Дата набуття мною – громадянином України Сидорчуком Андрiєм Володимировичем домiнуючого контрольного пакету акцiй ПрАТ “Лугцентрокуз iм. С.С. Монятовського” 19 жовтня 2018 року.»

Дата виявлення факту несвоєчасного розкриття інформації: 02.03.2020 року.
Інформація розкрита невчасно через дію обставин непереборної сили, що підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України від 15.08.2014 № 2382 / 05-4., знаходженням працівників Емітента у відпустці без збереження заробітної плати відповідно п.18 ст.25 Закону України «Про відпустки» та з технічно-організаційних причин.
Відповідна особлива інформація емітента, була розміщена своєчасно – 23.10.2018 р. на офіційному сайті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”:

Повідомлення про набуття права власності акцій

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (ЕДРПОУ 13392898) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації, що виникла 28.01.2020 року, а саме: інформації про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі; відомостей про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Дата самостійного виявлення факту несвоєчасного розкриття інформації: 03.02.2020 року.

Інформація розкрита невчасно з технічно-організаційних причин.

Відповідна особлива інформація емітента, була розміщена:

Своєчасно – 29.01.2020 р. на офіційному сайті  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”:

–         http://www.lck.com.ua/uk/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96/1

–         http://www.lck.com.ua/uk/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%83-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%bd/1

, та 03.02.2020 року у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку:

–           https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/24288;

– https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/vlasn_tpr/24290.

Структура власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”

 

Структура власності
 приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі (далі – Товариство), станом на ____________._____ року
№ з/п Особа, якій прямо або опосередковано належить 100% акцій Товариства Участь особи в Товаристві, % Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100% акцій Товариства** Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)
пряма опосеред-кована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРАСАНТ”, 40087878 100 0 100 ДОРОФЄЄВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ